Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski – Głosuj na Janka Dudę!!!

Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski – Głosuj na Janka Dudę!!!

19_Jan-Krzysztof_Duda (16)

86. Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski 2020 Roku

Przegląd Sportowy – Plebiscyt – tu można zagłosować!

Informacje z regulaminu 86. Plebiscytu na najlepszego sportowca:

 1. Głosowanie w ramach I Etapu Plebiscytu odbywa się trzema metodami:
  a. poprzez wysłanie kuponu/ów wyciętego/tych z gazety/gazet – dziennika „Przegląd Sportowy” oraz z gazety codziennej „Fakt” zgodnie z pkt 12 Regulaminu,
  b. poprzez stronę internetową www.przegladsportowy.pl oraz www.polsatsport.pl zgodnie z pkt 13 Regulaminu,
  c. za pomocą SMS wysłanego pod numer 7371 zgodnie z pkt 14 Regulaminu. Koszt wysłania SMS-a pod numer 7371 każdorazowo wynosi 3,69zł z VAT. Wysłanie SMS-a jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  12. Głosowanie poprzez wysłanie kuponu wyciętego z gazety, które rozpocznie się w dniu 4 grudnia 2020 roku i będzie trwać do dnia 31 grudnia 2020 roku (ostateczny termin dostarczenia kuponów do siedziby Armatis LC w Stalowej Woli, partnera Plebiscytu odpowiedzialnego za cyfryzację kuponów), przebiegnie według następujących zasad:
  a. głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w gazecie „Przegląd Sportowy” oraz w gazecie codziennej „Fakt”,
  b. publikacja kuponów plebiscytowych będzie się odbywała w każdym wydaniu „Przeglądu Sportowego” ukazującym się w dniach od 4 grudnia 2020 roku do 24 grudnia 2020 roku oraz w gazecie codziennej „Fakt” i/lub dodatkach do gazety codziennej „Fakt” w tym samym okresie w wybranych dniach tygodnia,
  c. każdy kupon drukowany w gazecie „Przegląd Sportowy” zawiera: miejsce na wpisanie imion i nazwisk dziesięciu sportowców lub grup sportowców wybranych spośród Nominowanych Sportowców oraz imienia, nazwiska, roku urodzenia i numeru telefonu głosującego. Głos jest ważny, gdy dla każdego miejsca, w polach od 1 do 10, głosujący wpisze innego sportowca lub grupę sportowców z listy Nominowanych Sportowców. W gazecie codziennej „Fakt” głosujący wybiera jednego sportowca z przedstawionej listy Nominowanych Sportowców stawiając znak X w kratce przy nazwisku swojego faworyta,
  d. kupon z głosem jest ważny, jeśli: został wycięty z oryginalnego egzemplarza „Przeglądu Sportowego” lub „Faktu” lub dodatku do „Faktu”; dotyczy Plebiscytu roku 2020; w przypadku „Przeglądu Sportowego” zawiera nazwiska dziesięciu różnych wytypowanych Nominowanych Sportowców, a w przypadku gazety „Fakt” jest to jeden wybrany sportowiec z listy nominacji; został podpisany oraz zawiera wymagane dane osobowe głosującego, a także gdy został doręczony drogą pocztową w przesyłce niewymagającej pokwitowania adresata (list zwykły) lub drogą pocztową w przesyłce wymagającej pokwitowania (list polecony), przesyłką kurierską lub osobiście przez głosującego i dotarł na adres Armatis LC do dnia 31 grudnia 2020 roku , zgodnie z pkt e poniżej. Dodatkowo, gdy kupon zawiera odpowiedź na pytanie konkursowe, bierze udział w wyłonieniu zwycięzcy Nagrody w Konkursie zgodnie z pkt. 38 Regulaminu,
  e. adres, pod który należy przesyłać wypełnione kupony jest następujący: Armatis LC, ul. E. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola. W przypadku osobistego doręczenia wypełnionych kuponów głosujący powinien zgłosić się do siedziby firmy (adres jak wyżej). Zgłoszenia kuponów po dniu 31 grudnia 2020 roku nie będą uwzględniane w Plebiscycie i Konkursie,
  f. Kupon jest nieważny, jeśli: nie został podpisany lub nie zawiera wymaganych danych osobowych głosującego; nie zawiera wypełnionych wszystkich 10 pól niepowtarzającymi się nazwiskami nominowanych sportowców; zawiera dopiski na kuponie w miejscu przeznaczonym do wpisywania nazwisk sportowców; w jednym polu wpisano dwa lub więcej nazwisk sportowców, którzy nie są nominowani razem w grupie bądź nazwisko sportowca i określenie grupy sportowców nie będących nominowanymi razem w grupie; kupon jest nieoryginalny – nie został wycięty z oryginalnego wydania „Przeglądu Sportowego” lub „Faktu”, lub dodatku do „Faktu”; kupon został naklejony na papier/tekturę/kartkę pocztową; kupon nie dotyczy Plebiscytu 2020, lecz starszego, z poprzednich edycji.
  g. każdy z głosujących może przysłać dowolną liczbę kuponów wyciętych z gazety, umieszczając na nich imiona i nazwiska lub nazwę grupy dowolnych Nominowanych Sportowców. Głosujący chcący wziąć udział w Konkursie, mogą wysłać dowolną liczbę kuponów wyciętych z gazety, uzupełnionych dodatkowo o odpowiedź na zadanie konkursowe.

Sposób głosowania w I Etapie Plebiscytu

Jeden kupon wycięty z „Przeglądu Sportowego” dostarcza wymienionym w nim kandydatom sumy pięćdziesięciu pięciu punktów według kolejności: 1. miejsce – 10 pkt; 2. miejsce – 9 pkt; 3. miejsce – 8 pkt; 4. miejsce – 7 pkt; 5. miejsce – 6 pkt; 6. miejsce – 5 pkt; 7. miejsce – 4 pkt; 8. miejsce – 3 pkt; 9. miejsce – 2 pkt; 10. miejsce – 1 pkt. Każdy kupon zawiera informację o punktach, przyznawanych za poszczególne miejsca. Głos oddany na sportowca w kuponie publikowanym w gazecie codziennej „Fakt” dostarcza wybranemu kandydatowi 5 (słownie: pięć) punktów. Jeden głos oddany przez stronę internetową www.przeglądsportowy.pl oraz www.polsatsport.pl dostarcza wybranemu kandydatowi 1 (słownie: jeden) punkt. Jeden głos oddany przez SMS dostarcza wybranemu kandydatowi 1 (słownie: jeden) punkt.

Głosowanie w II Etapie Plebiscytu

Do II Etapu Plebiscytu – czyli do głosowania SMS na żywo podczas Audycji, przechodzi 10 Nominowanych Sportowców („Sportowcy Finaliści”), którzy w wyniku głosowania łącznie przez stronę internetową www.przeglądsportowy.pl oraz www.polsatsport.pl (Internet), za pomocą SMS oraz za pomocą kuponów (zgodnie z pkt. 12-14) zdobyli największą liczbę punktów od osób głosujących w I Etapie Plebiscytu. Przechodząc do II Etapu Plebiscytu 10 Nominowanych Sportowców, którzy uzyskali największą liczbę punktów w I Etapie Plebiscytu, zachowują punkty zdobyte przez nich w I Etapie Plebiscytu.

2020_regulamin_86_plebiscytu


mksmos